Molino de Urdániz 渥達尼斯磨坊

Molino de Urdániz 渥達尼斯磨坊 》菜單歸類於西班牙現代料理

Molino de Urdániz 渥達尼斯磨坊 》菜單歸類於西班牙現代料理
(2023. 10 月更新) Molino de Urdániz 渥達尼斯磨坊 是 2023 台北米其林二星餐廳, 也是少數松江南京站的台北約會餐廳美食選擇之一. (2023. 10 Update ) Molino de Urdániz is 2023 Taipei Michelin Two Starred Restaurant. It is also a Taipei Dating Restau...